Ekklesia Breda

AVG

Stichting Ekklesia Breda en de Stichting Zinsverband,
beiden gevestigd aan Stadserf 3, 4811 XS Breda,
zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Ekklesia Breda
Stichting Zinsverband
www.ekklesiabreda.nl
www.zinsverband.nl
Stadserf 3,
4811 XS Breda
tel.: 06-48713792

Franck Ploum is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Ekklesia Breda en de
Stichting Zinsverband. Hij is te bereiken via info@ekklesiabreda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beide Stichtingen verwerken uw persoonsgegevens nadat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de nieuwsbrieven

Naam (zoals u die zelf hebt aangegeven via uw aanmelding op de website)
Emailadres (zoals u dat zelf hebt aangegeven via uw aanmelding op de website)

Vrienden van de Stichting Ekklesia Breda en Zinsverband

(enkel nadat u zelf het aanmeldformulier hebt ingevuld)

 • Voornaam en familienaam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken of bewaren geen gevoelige gegevens of gegevens van minderjarigen.
Stichting Ekklesia Breda en Stichting Zinsverband verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden van de vrienden administratie
 • Versturen van digitale nieuwsbrieven
 • Aanmeldingen voor cursussen en activiteiten verwerken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alle gegevens worden gewist wanneer:

 • iemand geen vriend meer wenst te zijn
 • de activiteit voorbij is
 • iemand zich uitschrijft of ons verzoekt uit te schrijven voor de nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Ekklesia Breda en Stichting Zinsverband verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Stichting Ekklesia Breda en Stichting Zinsverband gebruiken geen cookies of vergelijkbare
technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u
zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar info@ekklesiabreda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Ekklesia Breda
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Stichting Ekklesia Breda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Ekklesia Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ekklesiabreda.nl. Stichting
Ekklesia Breda heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • alles is opgeslagen in beveiligde Cloud service
 • voor de nieuwsbrief bevinden gegevens zich in een Joomla blackbox op de server van het
  hostingsbedrijf MacHelp