Ekklesia Breda

ANBI

De Stichting Ekklesia Breda is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI Stichting. Dit betekent dat uw gift volledig aftrekbaar is van de Belasting. Maak een afspraak met onze penningmeester Joke de Kock om de mogelijkheden van een grotere gift of schenking te bespreken.

Stichting Ekklesia Breda

Postadres
Stadserf 3 – 4811 XS Breda

Doelstelling

Organiseren en faciliteren van liturgische vieringen die open staan voor iedereen.
RSIN Stichting Ekklesia Breda
821730708

Bestuurders

Wim Goijaarts – voorzitter
Hans Nuytinck – secretaris
Joke de Kock – penningmeester

Beloningsbeleid

 • Bestuurders zijn onbezoldigd
 • Er is geen personeel in dienst
 • Voorganger/inspirator ontvangt een uurvergoeding voor 16 uur per maand en onkosten/reiskosten
 • Dirigent en musici ontvangen een onkosten- en reisvergoeding

Stichting Zinsverband

Postadres
Stadserf 3 – 4811 XS Breda

Doelstelling

Organiseren en faciliteren van bijbelse leerhuizen en activiteiten voortkomend uit het brede bijbels
verhaal zoals we die terugzien in kunst, cultuur en literatuur, religies. Daarnaast activiteiten op
snijvlak van bijbel en sociaal maatschappelijke thema’s en wereldwijde solidariteit.

RSIN Stichting Zinsverband
855247885

Bestuurders

Wim Goijaarts – voorzitter
Hans Nuytinck – secretaris
Joke de Kock – penningmeester

Beloningsbeleid

 • Bestuurders zijn onbezoldigd
 • Er is geen personeel in dienst
 • Theologisch inspirator / coördinator ontvangt een uurvergoeding voor 16 uur per maand en
  onkosten/reiskosten

Doelstellingen conform de statuten

De stichting Ekklesia Breda heeft ten doel het faciliteren en ondersteunen van liturgievieringen en
andere activiteiten van de Ekklesia Breda. De stichting tracht haar doel te bereiken middels:

 • fondsenwerving;
 • ontvangen van giften en donaties
 • het bevorderen van de bekendheid van de Ekklesia Breda;
 • het voeren van de representatieve functie ten behoeve van de Ekklesia Breda.

De stichting Zinsverband heeft ten doel activiteiten, lezingen, cursussen en symposia te organiseren op het snijvlak van de Bijbelse traditie, religie, samenleving, kunst en cultuur.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid 2019-2020 op hoofdlijnen

Het beleid van de Stichting Ekklesia Breda is gericht op continuering van de tweemaandelijkse vieringen die plaatsvinden op de 1e en 3e zondag van de maand in de Lutherse Kerk Breda. Daarnaast wil de Stichting de vieringen op de grote feestdagen (Kerst – Goede Week – Pasen – Pinksteren) voortzetten. Om dit mogelijk te maken streeft de Stichting naar het verhogen van de inkomsten vanuit deelnemers aan de vieringen. Doelstelling op langere termijn is het onafhankelijk worden van fondsengelden vanuit externe partners.

Het beleid van de Stichting Zinsverband is gericht op het realiseren van een kwalitatief hoogstaand aanbod aan leerhuizen, studiedagen en lezingen op het gebed van Bijbel, Religie en Samenleving.

Hierbij geldt de politieke- en bevrijdings-theologische lezing van de Bijbel als uitgangspunt. Om het aanbod op lange termijn mogelijk te maken is het streven om het aanbod kostenneutraal te organiseren.